ذهنیت موسس: ۷ قانون موفقیت در بازارهای پر رقابت

ذهنیت موسس: ۷ قانون موفقیت در بازارهای پر رقابت

با ورود رقبای جدید، باید قواعد جدیدی برای رقابت ایجاد کنید. اینجا دیدگاه کتاب ذهنیت موسس را درباره هفت قانون طلایی موفقیت در بازارهای پر رقابت را بخوانید. کارآفرینی تا حدودی شبیه موج سواری است. شما دل را به دریا می‌زنید و تا رسیدن امواج، صبر می‌کنید. لزوما تمام موج‌ها...